Op alle overeenkomsten die u sluit met www.goodwalt.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Lees deze dan ook goed door zodat u weet wat u mag verwachten.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 www.goodwalt.nl is een webshop van Goodwalt, gevestigd te 5401 GM Uden, Promenade 40-41 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kVk-nummer: 16046821.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats bij Goodwalt.
1.3 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen Goodwalt en de klant, inclusief de Algemene voorwaarden indien van toepassing.
1.4 Website: www.goodwalt.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Goodwalt zijn deze Algemene Voorwaarde van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien de klant zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor Goodwalt niet bindend.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.
3.2 Verzend- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen (verzendkosten buitenland in overleg)
3.3 De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST/ HERROEPINGSRECHT

4.1 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van www.goodwalt.nl en het voldoen aan de daarbij door www.goodwalt.nl gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt www.goodwalt.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 De klant heeft het recht de aankoop binnen 14 werkdagen vanaf de dag na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden. De kosten van de retourzending van het product komen voor rekening voor de klant. Het betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan de klant terug betaald. Binnen diezelfde termijn dient Goodwalt het geretourneerde product terug in haar bezit te hebben gekregen.

ARTIKEL 5. UITVOERING OVEREENKOMST/ LEVERING

5.1 Zodra de betaling is ontvangen, wordt het product uiterlijk binnen 5 werkdagen geleverd.
5.2 Indien het niet mogelijk is om producten binnen die leveringstermijn te leveren, wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Klant heeft in dat geval ook de mogelijkheid om te overeenkomst te ontbinden.
5.3 Er wordt de klant aangeraden de geleverde producten te bekijken en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: Artikel 9 Gebreken.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

ARTIKEL 6. BETALING

6.1 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door de klant verrichte betaling.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 In geval van overmacht is Goodwalt niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

ARTIKEL 8. GARANTIE

8.1 Het product moet voldoen aan de overeenkomst , de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Goodwalt er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door Goodwalt, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van overeenkomst heeft.

ARTIKEL 9. GEBREKEN

9.1 De klant dient Goodwalt binnen 1 maand na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. Er zal binnen 30 dagen gereageerd worden op eventuele gebreken.
9.2 Indien Goodwalt de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant re relevante prodcuten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.
9.3 De klant mag het product niet zelf proberen te repareren.

ARTIKEL 10. PERSOONSGEGEVENS

10.1 Goodwalt verwerkt de persoonsgegevens en de klanten overeenkomstig de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

ARTIKEL 11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
11.2 Onder ‘schriftelijk’ valt ook e-mail. In dat geval geldt de door Goodwalt ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij de klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

ARTIKEL 12. CONTACT GEGEVENS

Als er na het lezen van de Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen zijn. Neem dan gerust contact per e-mail op; info@goodwalt.nl.

Aldus opgemaakt te Uden op 3 mei 2014